Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO QUANTUM GOLD

§ 1 – Definicje

1. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające ze Sklepu.
3. Kupujący – Użytkownik, który złożył w Sklepie zlecenie zakupu (zamówienie) Towaru.
4. Operator – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest Millennium Inwestycje Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5F lokal C20A, 05-552 Wólka Kosowska, NIP: 5242770164.
5. Kontrahent – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest Millennium Inwestycje Sp. z o.o.
6. Sklep – serwis internetowy Operatora znajdujący się pod adresem internetowym www.quantumgold.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów lub Certyfikatów.
7. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Operatora lub Kontrahenta, z wyłączeniem Certyfikatów.
8. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
9. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.
10. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
11. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez Operatora czynności w ramach Sklepu.
12. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.
13. Zagraniczne Środki Płatnicze – Waluty Obce i Dewizy
14. Waluty Obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).
15. Dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.
16. Złoto dewizowe i platyna dewizowa – złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
17. Złoto – złoto dewizowe.
18. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
19. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
20. Certyfikat – dokument wystawiony przez Operatora lub Kontrahenta, potwierdzający dokonanie wpłaty na poczet zabezpieczenia późniejszego Zdefiniowania Towaru lub Realizacji Certyfikatu, do którego uprawniona będzie osoba imiennie na nim wskazana lub inna uzgodniona z Operatorem (Posiadacz Certyfikatu).
21. Realizacja Certyfikatu – dyspozycja złożona Operatorowi przez Posiadacza Certyfikatu, polegająca na wezwaniu Operatora lub Kontrahenta do wydania Towaru wskazanego na Certyfikacie lub wskazanego w Zdefiniowaniu Towaru.
22. Zdefiniowanie Towaru – dyspozycja złożona Operatorowi przez Posiadacza Certyfikatu, polegająca na dokonaniu wyboru pomiędzy Towarami wskazanymi na Certyfikacie lub poprzez określenie cech indywidualnych (m.in. ilość, nominał, emitent, waga, próba metalu) określających Towar, przy czym określenie cech indywidualnych może być dokonane jedynie w zakresie Towarów posiadanych w czasie Zdefiniowania Towaru przez Operatora lub Kontrahenta lub innych przedmiotów, na które Operator wyrazi zgodę.
23. Rezygnacja z Certyfikatu – dyspozycja złożona Operatorowi przez Posiadacza Certyfikatu, na podstawie której Operator lub Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu Posiadaczowi Certyfikatu wpłaconej wcześniej kwoty pieniężnej, udokumentowanej Certyfikatem.
24. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.

§ 2 – Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu.
2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Towarów lub Certyfikatów. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Właścicielem Sklepu jest Operator. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Sklepu.
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator może podjąć wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 – Zasady Dokonywania Zamówień

1. Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup Towaru na jeden z poniższych sposobów: a. poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu, Kupujący dokonuje zapłaty za Towar przelewem bankowym na rachunek bankowy Operatora.
2. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za Towar na rachunek bankowy Operatora. Zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia Kupującego przez Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia, jeżeli po dokonaniu zapłaty Kupujący prześle potwierdzenie jej dokonania na adres biuro@quantumgold.pl. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
3. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, dostawa Towaru realizowana jest w terminie do 1, do 3, do 15 lub do 45 dni roboczych, przy czym o aktualnym terminie dostawy
dla danego rodzaju Towaru, Operator każdorazowo informuje w umowie Kupującego. Do terminu dostawy nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Operatora lub innego podmiotu dokonującego dostawy, a nie odebranej przez Kupującego.
4. Na życzenie Kupującego, Towar może być przechowywany w skarbcu Operatora lub Kontrahenta. Warunki i koszty tej usługi ustalane są na odrębnych zasadach.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego – faktura VAT.
6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.
7. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, Operator dolicza koszty dostawy. Koszty dostawy obciążają Kupującego.
8. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
9. W przypadku wycofania złożonego i opłaconego zlecenia zakupu Towarów Notowanych lub ich zwrotu, rozliczenie z Kupującym nastąpi po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań Serwis Stooq.pl w przypadku złota, Serwis Stooq.pl – w przypadku srebra, po kursie USD z tego dnia podawanego przez Stooq.pl minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).
10. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
11. Niezależnie od postanowień § 3 pkt 12, w trakcie składania zamówienia na Towar, Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji dostawy Towaru: a. dostawa z prawem do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera lub innej osoby dostarczającej zamówiony Towar, pod warunkiem zastrzeżenia wyboru tej formy dostawy w trakcie składania zamówienia; b. inna forma dostawy, oferowana przez Operatora w trakcie składania zamówienia przez Kupującego; na warunkach określonych przez danego przewoźnika (kuriera), z którego usług korzysta Operator, przy czym warunki te zostaną przedstawione Kupującemu przez Operatora przy każdorazowym składaniu zamówienia.
12. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.
13. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Operator.

§ 4 – Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie dokonywana jest na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który zawiera wszelkie dane niezbędne do zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia.
2. Rejestracja jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym Danych Rejestracyjnych zgodnych z prawdą.
4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych Rejestracyjnych, Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i/lub bezterminowego zablokowania konta Użytkownika.
5. Użytkownik w toku rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Danych Rejestracyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w § 10 Polityka Prywatności.
6. W procesie rejestracji tworzone jest nowe konto, a Użytkownik wybiera unikalny login, za pomocą którego może się logować do Sklepu.
7. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Sklepie.
8. Korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom jest zabronione.
9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

§ 5 – Korzystanie ze Sklepu

1. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
2. Użytkownik ma prawo do: a. dokonywania modyfikacji swoich danych rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu; b. zrezygnowania z użytkowania Sklepu; c. zażądania usunięcia swoich danych rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu;
3. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 6 – Artykuły

1. Artykuły stanowią integralną część Sklepu.
2. Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie.
3. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.
4. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

§ 7 – Certyfikaty

1. Poprzez wpłatę Operatorowi określonej kwoty pieniężnej i złożenie dyspozycji wystawienia Certyfikatu, Posiadacz Certyfikatu zabezpiecza możliwość nabycia Towaru wskazanego na Certyfikacie lub Towaru, który zostanie wskazany poprzez Zdefiniowanie Towaru.
2. Wpłata o której mowa w pkt § 7 pkt 1, dokonywana jest przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Operatora wskazany na stronie internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia dyspozycji wystawienia Certyfikatu.
3. Posiadacz Certyfikatu jest uprawniony do Zdefiniowania Towaru lub Realizacji Certyfikatu poprzez złożenie Operatorowi odpowiedniej pisemnej dyspozycji lub przesłanie jej drogą elektroniczną na adres biuro@quantumgold.pl.
4. Operator dokonuje Zdefiniowania Towaru lub Realizacji Certyfikatu w terminie do 15 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Posiadacza Certyfikatu.
5. Wydanie Towaru Posiadaczowi Certyfikatu przez Operatora następuje w jego siedzibie lub Oddziale, z zastrzeżeniem § 7 pkt 6.
6. Po złożeniu Operatorowi wcześniejszej dyspozycji pisemnej lub drogą elektroniczną, wydanie Towaru może nastąpić również za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na koszt Posiadacza Certyfikatu. Dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być złożona później niż na 15 dni roboczych przed planowaną datą wydania Towaru.
7. Posiadacz Certyfikatu jest uprawniony do Rezygnacji z Certyfikatu oraz rezygnacji z dokonanych wcześniej przez siebie Zdefiniowania Towaru lub Realizacji Certyfikatu, z zastrzeżeniem zachowania ważności Certyfikatu, pod warunkiem złożenia Operatorowi odpowiedniej dyspozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na adres biuro@quantumgold.pl.
8. Rezygnacje, o których mowa w § 7 ust. 7 następują z chwilą skutecznego złożenia Operatorowi odpowiedniej dyspozycji przez Posiadacza Certyfikatu. Do spraw dotyczących Rezygnacji z Certyfikatu stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 pkt 11 Regulaminu.
9. Realizacja Certyfikatu zostanie potwierdzona poprzez wystawienie paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta – faktury VAT.
10. Przeniesienie posiadania towaru nastąpi z chwilą wydania towaru Klientowi
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego paragrafu (§ 7 – Certyfikaty), odpowiednie zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia § 3 – Zasady Dokonywania Zakupów.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego paragrafu (§ 7 – Certyfikaty), a pozostałymi postanowieniami Regulaminu w sprawach dotyczących Certyfikatów, pierwszeństwo stosowania znajdują postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 8 – Operator

1. Operator dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w swoim imieniu i na swoją rzecz.
2. Operator może działać jako pośrednik doprowadzając do zawarcia umów z Kontrahentem.
3. Użytkownik jest każdorazowo informowany przed złożeniem zamówienia na Towar lub Certyfikat, o tym czy Operator działa w sposób opisany w § 8 pkt 1 czy § 8 pkt 2 Regulaminu.
4. Zarówno w przypadku wskazanym w § 8 pkt 1, jak i w § 8 pkt 2 Regulaminu, zapłata za zamówiony Towar lub Certyfikat jest dokonywana przez Użytkownika na konto bankowe Operatora.
5. W sytuacjach opisanych w § 8 pkt. 2 w razie omyłkowego dokonania zapłaty za Towar lub Certyfikat na konto bankowe Kontrahenta, Operator uprawniony jest do anulowania tak opłaconej transakcji, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika i Kontrahenta.

§ 9 – Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru lub Certyfikatu ze swojej oferty.
2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
b) przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
c) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;
d) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
e) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe;
4. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
5. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
6. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Operator może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.
7. Operator zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
b) okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail;

§ 10 – Polityka Prywatności

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel serwisu quantumgold.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
– w związku z ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,
– w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
– w związku z korespondencją mailową,
– dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
– dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta, w przypadku gdy marketing bezpośredni nie będzie dotyczył własnych produktów lub usług administratora.
3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane klientów:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres).
– numer konta Klientów (w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej w celu zwrotu wpłaconych kwot)
4. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
5. Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

§ 11 – Procedura reklamacji

1. Operator odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Operatora oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Operatora na adres: Millennium Inwestycje Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5F lokal C20A, 05-552 Wólka Kosowska , NIP: 5242770164
3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@quantumgold.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Operatora.

§ 12 – Odstąpienie od umowy
1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Millennium Inwestycje Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5F lokal C20A, 05-552 Wólka Kosowska, NIP: 5242770164. Bądź też mailowo na adres: biuro@quantumgold.pl.
2. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Sklep przyjmuje zwroty towarów, których cena nie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 40 ust. 6 Ustawodawca zaliczył do grupy nie objętych prawem odstąpienia od umowy przez Konsumenta, towary nabywane w postaci złota i metali szlachetnych .
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
4. Operator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
5. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie pkt. 7 niniejszego Działu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
6. Operator dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Operatore może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Operatora.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Operator przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 13 – Postanowienia końcowe
1.Operator informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
3. Operator zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4 .Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
5. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu z Operatorem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.- zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Operatorem.
– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20. stycznia 2015 i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.